1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad (MR)

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad.
In de MR zitten 2 ouders en 2 leerkrachten:
oudergeleding:
Maaike van de Ketterij
Jose van de Corput
Linda Meulmeester
personeeslgeleding:
Anke van de Wetering
Jan Bouwens

Je kunt voor drie jaar in de MR worden gekozen. De directeur is op uitnodiging van de MR aanwezig en vertegenwoordigt het schoolbestuur. In de praktijk werkt het zo, dat de directeur bijna altijd aanwezig is bij de MR-vergadering. De medezeggenschapsraad heeft advies- en/ of instemmingsrecht t.a.v. besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Adviesrecht, instemmingsrecht en Recht van initiatief zijn beschreven in de Wet op de Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen.

De vastgestelde notulen van MR-vergaderingen zijn terug te vinden op de website.

Indien u punten of vragen heeft, die u tijdens de MR-vergadering besproken wil zien, kunt u dit aangeven bij de oudergeleding van de MR. U kunt de MR ook mailen: mr@vierschip.nl

Kijk hier voor de notulen:

Verslag MR3 22-2-2021

Verslag MR2 17-11-2020

Jaarverslag MR 2019-2020

Verslag MR1 30-9-2020

Verslag MR5 28-5-2020 

Verslag MR4 10-3-2020

Verslag MR3 21-1-2020

Verslag MR2 12-11-2019

Verslag MR 01-10-2019

Jaarverslag MR 2018-2019

MR vergadering 04: 19-02-2019

MR vergadering 03: 15-01-2019

MR vergadering 02: 19-11-2018 

MR vergadering 01: 02-10-2018

Jaarverslag MR 2017-2018

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Alle Archipelscholen van het openbaar primair onderwijs Walcheren zijn vertegenwoordigd in de GMR door ouders en personeelsleden afkomstig uit de MR. De GMR komt vijf tot zes keer per schooljaar bijeen. Er worden school-overstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld het bestuurs-formatieplan, begroting, vakantierooster, etcetera.